Hoppa till sidans innehåll

Policydokument 2012


INLEDNING

 

Syftet med detta dokument är att vi som är medlemmar i föreningen skall ha ett gemensamt dokument att arbeta utifrån.
Det är också ett sätt för styrelsen att sprida information till samtliga medlemmar i föreningen om vilka målsättningar, normer
och värderingar som vi strävar och agerar utifrån. Det är styrelsen som ytterst är ansvarig för innehållet i detta dokument samt
att det kontinuerligt ses över. Alla som är medlemmar i föreningen skall dock ha ett exemplar samt känna till innehållet.
Det är därför även samtliga medlemmars skyldighet att både ha och lämna synpunkter till förbättringar.
Är du medlem i Bokenäs IF innebär detta att du accepterar och lever upp till de förväntningar, policys och värderingar
som föreningen står för.

Sista gällande utgåva finns att läsa på föreningens hemsida.

 

 

FAKTA OM BOKENÄS IF

 

Föreningen bildades 1973. Vi är ca 180 medlemmar varav ca 120 är ungdomar.
Vi har idag fem sektioner: fotboll, friidrott, gymnastik, motion och poängpromenad.
Vår anläggning heter Bergs idrottsplats och innehåller förutom klubbhus en 11-manna gräsplan, en 7-manna belyst grusplan
samt en enklare friidrottsanläggning bestående av längdhoppsgrop och kulstötningsring.

 

 

Adressen: Berghogen 265 451 95 Uddevalla

Telefon: Se hemsida för respektive styrelsemedlem 

Mail: This is a mailto link

Hemsida: www2.idrottonline.se/BokenasIF/

Postgiro: 867978-9Styrelsen:

 

 

 

Kassör Tomas Jansson

Kolvik 110
451 97 Uddevalla
Tel. 650869 Mob. 070-234 52 64
Mail: This is a mailto link

 

Förväntningar på ungdomar och föräldrar.

 

Ungdomar

 • Ställer alltid upp och tar ansvar för sig själv, lag och klubbkamrater samt andra i föreningen.
 • Gör alltid sitt bästa för klubbkamraterna/laget och sin egen utveckling både på träning och match.
 • Uppträder på ett juste och ödmjukt sätt mot lag och klubbkamrater, ledare, medtävlande/motståndare, funktionärer och domare.
 • Uppträder som goda representanter för föreningen inte bara i vår verksamhet utan i alla sammanhang.
 • Använder inte svordomar, könsord eller andra kränkande uttryck riktat mot någon annan.
 • Vi tackar alltid varandra och motståndarlaget efter spelad match.
  (Gäller lagidrotter)

 

Föräldrar

 • Föregå alltid med gott exempel genom att uppmuntra och heja på våra egna och genom att aldrig uttrycka er nedlåtande om medtävlande/motståndare, funktionärer eller domarbeslut
 • Stötta och uppmuntra samtliga spelare/tävlande i med och motgång - kritisera inte.
 • Ej vara närvarande i omklädningsrummet eller på avbytarbänken i samband med fotbollsmatcher.
 • Informera ledare/tränare om ert barn uteblir från match/tävling eller träning.
 • Hjälper ditt barn att komma i tid till träningar, tävlingar och matcher.
 • Hjälps åt att köra till bortamatcher och cuper.
 • Deltar på de föräldraträffar som anordnas.
 • Samtliga föräldrar till utövande barn förväntas medverka vid de årliga städdagar som arrangeras.
 • Föräldrar till fotbollsspelande barn förväntas delta i skötseln av fotbollsplanen vid Bergs IP enligt upprättat schema. (gräsklippning, linjering och röjning runt planen)
 • Föräldrar till friidrottande barn förväntas delta i skötseln av friidrottsanläggningen samt röjning och städning av idrottsplatsen
 • Ansvara för kioskförsäljning samt städning av omklädningsrum under sammandrag och fotbollsmatcher på hemmaplan.
 • Håller sig informerade och accepterar våra mål och riktlinjer och därmed våra ledares sätt att sköta verksamheten.
 • Tar upp frågor på annan tid än när fotbollslaget har match eller träning.

Policy angående barn och ungdomsverksamhet (fotboll, friidrott gymnastik, motion).

 • I Bokenäs IF är alla välkomna att prova på, att träna och att spela fotboll eller utöva någon form av motionssport.
 • I Bokenäs IF är alla välkomna att prova på, att träna och att utöva gymnastik och/eller friidrott.
 • Vi strävar efter att alla skall ha roligt på och utanför idrottsplanen. Att skapa en god kamratanda där alla har en given plats och får vara med på sina egna villkor.
 • I Bokenäs IF skall alla som tränar regelbundet också få spela matcher eller delta i friidrottstävlingar.
 • Långsiktig utveckling skall alltid prioriteras före kortsiktiga vinster av enstaka matcher. Toppning av lag är ej tillåtet.
 • Spelare skall få prova på att spela på olika platser i laget.
 • Träningsmängd och intensitet skall successivt ökas
 • I Bokenäs IF skall alla få möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

 

Policy avseende uppförande, förhållningssätt, droger, tobak och alkohol.

 • I Bokenäs IF är alla välkomna antingen som spelare, utövare, ledare eller funktionär. Det finns en uppgift för alla. 
 • Samtliga spelare, utövare, ledare och funktionärer skall verka för ett gott uppförande mot medspelare, medtävlare, motståndare domare och övriga funktionärer.
 • Mobbning i någon form accepteras ej. Mobbning är kränkande särbehandling där en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp

Övergrepp är kränkande handlingar som görs mot någon, mot den utsatta personens vilja.

 • I Bokenäs IF accepteras ej någon form av doping, anabola steroider eller annan typ av narkotika.
 • I Bokenäs IF är det ej tillåtet för ungdomar/ledare att i samband med träning, tävling eller match nyttja alkohol eller tobak.
 • I Bokenäs IF är det ej tillåtet för ungdomar/ledare under 18 år att på fester arrangerade av Bokenäs IF nyttja alkohol eller tobak.
 • I samtliga Bokenäs IF:s lokaler råder rökförbud.

 

Ledarpolicy.

 

Alla barn, ungdomar och seniorer som väljer att utöva någon form av sport i BIF skall mötas av engagerade, positiva och kunniga ledare.

Genom att utveckla ledarna, tillvarata deras individuella kompetens och arbeta i en anda där delaktighet och dialog är en självklarhet, bidrar vi till att bibehålla och vidareutveckla verksamheten i Bokenäs IF.

 

Mål

BIF ska erbjuda en verksamhet med engagerade ledare som ger medlemmarna möjlighet till delaktighet och personlig utveckling.

Bra ledare tar tillvara medlemmarnas kompetens och engagemang på ett sätt som gynnar
BIF:s verksamhet. Det är genom medlemmarnas kunnande, inlevelse och medansvar som goda resultat skapas.

 

BIF´s Ledarpolicy

Att inneha en ledarroll i Bokenäs IF innebär att du har blivit utsedd och att du har ett uppdrag i föreningen. Ledarpolicyn är därför ett dokument som tagits fram och som riktar sig särskilt till styrelsen, tränare, lagledare och domare. I Bokenäs IF är du vårt ansikte utåt. Det är ditt kunnande, uppträdande och engagemang som gör våra ambitioner levande. Vi vill att du skall veta att du är en viktig och betydelsefull person för våra barn, ungdomar, föräldrar och inte minst för klubben.

Huvudsyftet med att ha en ledarpolicy är att ge BIF:s ledare ett hjälpmedel för att få förståelse och kunskap om de förväntningar som finns på dig som enskild ledare i BIF men även om föreningen BIF i ett större sammanhang.

Från styrelsen vill vi ytterligare poängtera och göra samtliga inblandade, ledare, föräldrar, aktiva idrottsutövare, uppmärksamma på att denna Ledarpolicy är ett måldokument, och skall ses som en önskvärd utveckling inom BIF.

BIF har därför tagit fram denna ledarpolicy som innehåller riktlinjer för ledare inom följande områden:

 

Ansvar och förväntningar

Ledar- och tränarutveckling

Kultur och värdegrund

Introduktion, delaktighet och dialog

 

Ansvar och förväntningar

Som ledare i Bokenäs IF strävar jag efter:

 • att upprätthålla en rak och positiv kommunikation inom föreningen
 • att planera för en meningsfull verksamhet
 • att verka för ett sportsligt och ekonomiskt resultat
 • att vidareutbilda mig för att leva upp till mina egna och ungdomarnas förväntningar.
 • att alltid föregå med gott exempel och att vara ett föredöme för de ungdomar och ledare jag arbetar tillsammans med
 • att känna till och ställa upp på föreningens normer, värderingar och målsättningar som finns beskrivna i föreningens mål och policydokument.
 • att engagera föräldrarna i verksamheten bl.a. genom föräldraträffar.

 

Detta gör jag genom att bland annat:

 • Hålla koll på bollarna, friidrotts och gymnastik utrustning - inventerar då och då
 • Förvarar västar, vattenflaskor och sjukvårdsmaterial på avsedda platser
 • Tröjor som delas ut till spelarna inventeras av resp. ledare efter säsong
 • Se till att omklädningsrummen grovstädas efter träning och match
 • Fotbollsmålen ställs upp på hjul efter träning och rullas bort från plan.
 • Kiosken kan gärna vara öppen - men endast utsedda ansvariga bemannar kiosken - dörren är alltid låst
 • Uppträda på ett sätt som är förenligt med föreningens normer och värderingar och på det sätt vi vill att våra barn och ungdomar skall bete sig.
 • Att känna till vad som står i mål och policydokumentet samt agera enligt detta.
 • Kalla till och hålla i föräldramöten

 

Ledar- och tränarutveckling

 

Kompetens är en förutsättning för utveckling. Kompetens får man i stor utsträckning genom utbildning.
För BIF´s ledare/tränare ges det möjlighet att skaffa sig utbildning, och föreningen erbjuder sina ledare 2-3 interna utbildningar/år.

Utbildning enligt BIF:s synsätt kan bestå av allt från diskussioner, tränare emellan i en förening, till deltagande i en kurs på riksnivå
och det är vår ambition att tillfredsställande utbildningsmöjligheter skall finnas på alla nivåer inom BIF:s organisation.

 

Kultur och värdegrund

 

Den negativa samhällsutvecklingen med mobbing, trakasserier, rasism, svordomar och dåligt beteende hör inte hemma inom BIF.
Vi skall därför jobba aktivt mot denna negativa utveckling. BIF har därför beslutat att allt arbete inom föreningen skall genomsyras
av värderingar som skapar en god kultur i föreningen. Detta utgör fundamentet i en framgångsrik förenings verksamhet.

 

Följande värderingar skall genomsyra all verksamhet inom BIF:

 • Engagerat ledarskap - styrelsens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för ledarna genom att ange riktningen för
  verksamheten och i dialog med ledarna definiera och följa upp målen.
 • Delaktighet - en förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje ledare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina uppgifter.
  Var och en måste därför ha klara mål och se sin roll i helheten.
 • Kompetensutveckling - ledarnas kompetens är nödvändig för framgång. Därför måste ledarna ges möjlighet till vidareutveckling på ett sätt
  som stärker såväl individen som organisationen som helhet.
 • Långsiktighet - utvecklingsarbete skall ses som ett arbete över tiden.
 • Samhällsansvar - verksamheten som bedrivs skall ses som en del i en större helhet i samhället och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö.
 • Ständiga förbättringar - förutsättningen för detta är att verksamheten genomsyras av en kultur som stimulerar till kreativa förslag och nya idéer.
 • Samverkan - det är väsentligt att ledare tar till vara på varandras olika kompetenser.

 Alla tränare och ledare skall jobba för att motverka mobbing, trakasserier, rasism, svordomar och dåligt uppträdande bland våra barn och ungdomar.

 

Om problem med ovanstående uppstår skall följande åtgärder vidtas i nummer ordning:

 

1 Tränare skall tala med inblandade spelare.

2 Om inte detta hjälper skall tränaren kontakta spelarens föräldrar.

3 De inblandade blir hemskickade från träning eller match.

4 Styrelsen kopplas in för kontakt med de inblandade.

5 De inblandade blir avstängda från träning och matcher.

6 De inblandade kan bli polis anmälda.

7 Som sista åtgärd kan de inblandade uteslutas ur Bokenäs IF.

 

Om mobbning, trakasserier, rasism, svordomar och dåligt uppträdande konstateras bland ledare eller annan vuxen i föreningen skall följande åtgärder vidtas.

 

1 Styrelsen kopplas in för kontakt med de inblandade och för att säkerställa att det utsatta barnet/barnen får det stöd som behövs.

2 Vuxna med ledaruppgifter har fått ett förtroendeuppdrag, detta kan dras in vid missbruk.

3 Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär görs en polisanmälan.

 

Introduktion, delaktighet och dialog

 

En ny ledare i Bokenäs IF skall:

 • Få en kontaktperson
 • Få information om föreningen ( ex organisation, verksamhet, mål och policy mm)
 • Få information om sitt uppdrag (ansvar, förväntningar m.m.)
 • Få erbjudande om utbildning
 • Bjudas in till en träff med styrelsen
 • Få en ledarpärm där all viktig information finns sammanställd.
 • Lämna utdrag ur brottsregistret till ordföranden.

 

Ansvar för att introduktion genomförs har respektive sektion.
Styrelsen introducerar sina egna ledamöter.

 

Sektionsmöten:

Det är varje sektions ansvar att följa upp aktiva medlemmars utveckling och trivsel.
Detta görs via möten som kallas till av respektive sektion 2-4 ggr/år

Mål/tema för dessa träffar är att:

 

 • Delge varandra lägessituation för lagen/gruppen
 • Inspirera för positiva idéer och erfarenhetsutbyte.
 • Planera för träningsläger, tävlingar etc.

 

Ledarträffar:

Ledarträff innebär att styrelse och ledare/tränare träffas 2 gånger/år.
Ansvarig för dessa träffar är styrelsen.

Ledarträffarna förbereds av styrelsen

Dessa träffar skall dokumenteras för att säkra BIF:s utveckling.

Samma dokumentation får även BIF:s ledare/tränare.

Mål/tema för dessa träffar är att:

 

 • Göra en ledarinventering (Identifiera behov av rekrytering, få signal om ledare som vill sluta)
 • Stämma av utbildningsbehov och göra upp utbildningsplaner för kommande säsong.
 • Få input till behov av förändring/förbättringar i verksamheten.
 • Övriga frågor och önskemål.
Uppdaterad: 16 FEB 2015 22:47 Skribent: Nina Kann

 Leverantör av idrottskläder och sportartiklar:

CCsport logo 200pix

Bokenäs IF: idrottskläder är av märket:

Erima_webblogo_ 200pix

Beställ träningskläder från garderoben, t.ex. jacka:

jacka Erima 2104

Våra träningskläder från

Trimtex.jpg

Beställs via webshop (Öppen tom 220531) som annonseras här på hemsidan och på Facebook. 

Mer information under nyhetsfliken

exvis cykeltröja:

Vitric 2.0 Shirt SS MenVitric 2.0 Shirt SS Men

och endurobyxa:

Enduro 2.0 Shorts Jr

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Bokenäs IF
Berghogen 265
45195 Uddevalla

Kontakt:
Tel: 0702345264
E-post: This is a mailto link

Se all info

imagedezl9.png